Frederick Lord Leighton

“Desdemona”

Frederick Lord Leighton | "Desdemona"
(English, 1830–1896) oil on canvas, c.1888